MỘT CON VỊT,,, ĐI RA AO,,, KHÔNG MUỐN BƠI!

Chumbala kachumbala kachumbala!